EESTI EUROPEADE KOMITEE 

Eesti Europeade Komitee on ametlikult registreeritud
mittetulundusühing registri numbriga 80246554
ja juriidilise aadressiga  13623 Tallinn, Koorti 22.

29.oktoobril 2006 asutati Tallinnas Lindakivi Kultuurikeskuses 
mtü EESTI EUROPEADE KOMITEE
(the Estonian local Committee of Europeade)
 

Eesti Europeade Komitee asutajaliikmed 
Mittetulundusühing  EESTI EUROPEADE KOMITEE  P Õ H I K I R I
 

MTÜ Eesti Europeade Komitee arveldusarve konto on:
SWEDBANK  EE34 2200 2210 3374 3799,
Eesti Europeade Komitee

Eesti Europeade Komitee asutajaliikmed:

Irina Pärila, Kalev Järvela, Kadri Valner, Anneli Aasmäe,
Helgi Taelma, Jüri Lepp, Valdo Rebane, Peeter Sepp,
Evi Stukert, Sille Kuiv, Liidia Konsa

 

 
Mittetulundusühing 
EESTI EUROPEADE KOMITEE 
P Õ H I K I R I

Mittetulundusühing "Eesti Europeade Komitee" (edaspidi: komitee) põhikiri on kinnitatud 29.oktoobril 2006.a. asutamiskoosolekul kooskõlas kehtiva mittetulundusühingute seadusega. 

I Komitee nimi, asukoht ja eesmärk

1. Komitee ametlik nimi on "Eesti Europeade Komitee".
inglise keeles "The Estonian Committee of Europeade".
2. Komitee juhatus asub Tallinnas.
3. Komitee eesmärk on: Eesti rahvakultuuriharrastajate rahvusvaheliste kultuurikontaktide arendamine
4. Komitee on asutatud tähtajatult

II Komitee tegevusalad on:

1. Eesti rahvakunsti säilitamine, väärtustamine ja arendamine.
2. Eesti rahvakultuuriharrastajate huvide esindamine ning koostöö arendamine Europeade Rahvusvahelise Komiteega Belgias;
3. Osalemine Eestis toimuvate rahvusvaheliste Europeade festivalide ettevalmistamises ja läbiviimises;
4. Eesti rahvakultuuriharrastajate abistamine osalemaks Europeade iga-aastastel rahvakultuurifestivalidel ning teistel festivalidel;
5. Kultuurikontaktideks vajaliku informatsiooni vahendamine;
6. Eesti rahvakultuuri väärtustavate füüsiliste ja juriidiliste isikute vahelise koostöö edendamine nii kodu- kui välismaal..

III Komitee liikmeks vastuvõtmise ning komiteest väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord

1. Komitee liikmeks võivad olla füüsilised isikud
2. Komitee liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus isikliku sooviavalduse alusel. 
3. Komiteest väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Juhatusel on väljaastumissoovi rahuldamiseks aega kuni 6 kuud.
4. Liikme võib juhatuse otsusega komiteest välja arvata, kui:
a. liige ei ole viimase kahe aasta jooksul osalenud ühelgi komitee üldkoosolekul või komitee poolt korraldatud üritusel või pole täitnud talle antud ja kooskõlastatult võetud ülesandeid;
b. liikme tegevus on vastuolus põhikirjaga, seaduste või heade kommetega;
5. Komitee liikme väljaarvamise otsustab komitee juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 4 nädalat enne koosoleku toimumist. Väljaarvataval liikmel on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. 

IV Liikmete õigused ja kohustused

1. Komitee liikmetel on õigus:
a. valida ja olla valitud komitee juhatusse ja teistesse võimalikesse tööorganitesse;
b. saada komitee juhatuselt ja muudelt organitelt teavet komitee tegevuse kohta;
2. Komitee liige on kohustatud:
a. järgima komitee tegevuses osalemisel komitee põhikirja ja komitee organite otsuseid;
b. täitma talle üldkoosoleku või juhatuse poolt antud ja liikme enda poolt vastuvõetud ülesandeid;

V Üldkoosolek

1. Komitee kõrgeim organ on üldkoosolek.
2. Komitee üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:
a. põhikirja muutmine;
b. eesmärgi muutmine;
c. majandusaasta aruande kinnitamine;
d. juhatuse liikmete ning juhatuse esimehe valimine;
e. revisjonikomisjoni valimine;
f. liikmemaksu kehtestamise ja maksmise korra ning tingimuste otsustamine
g. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse
3. Komitee üldkoosolek toimub vähemalt 1 kord aastas ja selle kutsub kokku juhatus: 
a. üldkoosoleku ainupädevusse kuuluvate tegevuste läbiviimiseks;
b. muudel juhtudel, kui komitee huvid seda nõuavad
4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab juhatus igale liikmele vähemalt 3 nädalat enne üldkoosoleku toimumist teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra
5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb vähemalt 2/3 komitee liikmetest või nende volitatud õigustatud esindajat. 
6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on vähemalt 2/3 koosolekul osalenud liikmetest 

VI Juhatus

1. Komitee tegevust juhib ja esindab vähemalt kolmeliikmeline juhatus
a. Juhatuse liikmete volitused kehtivad kuni 3 aastat, kui üldkoosolek pole teisiti otsustanud. 
2. Komiteed esindavad õigustoimingutes komitee esimees ainuisikuliselt, teised juhatuse liikmed ühiselt. 
3. Juhatus korraldab komitee eesmärgikohase pideva tegevuse ning annab oma tegevusest avalikku teavet interneti ja muude infokandjate vahendusel;
4. Juhatus valib komitee esindajad ja määrab nende esindusõiguse teiste organisatsioonide, mittetulundusühingute ja sihtasutuste juurde, mille liige või koostegevuspartner komitee on.
5. Juhatuse otsused langetatakse poolthäälteenamusega.

VII Komitee haldamine ja järelvalve

1. Komitee raamatupidamine tellitakse raamatupidamisfirmalt.
2. Finantsmajanduslikku tegevust kontrollib revisjonikomisjon.

VIII Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine.

1. Komitee ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras
2. Komitee likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud
3. Komitee likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üldkoosoleku otsusega sarnase eesmärgiga mittetulunduskomitee või sihtasutuse valdusesse. 


Käesolev põhikiri on vastu võetud komitee asutamiskoosolekul
Tallinnas, 29.oktoobril 2006.a.